Members Area

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Forum Posts

Newest Webs Members

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Featured Products

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Upcoming Events

Recent Prayer Requests

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations

Welcome - Welkom

 welcomes everybody who comes along here. Christadelphia wants to promote the Truth about God and The Kingdom of God and to present the Brothers in Christ, a worldwide community in the hope of Christ.

Hartelijk welkom voor al diegenen die hier langs komen. Christadelphia wenst  de Waarheid omtrent God en Zijn Koninkrijk te promoten en de Broeders in Christus, een wereldwijde gemeenschap met de hoop op Christus, voor te stellen.

 

Home for Brothers and sisters in Christ

Non-trinitarian believers, followers of Christ and worshippers of Only One God, Hashem Elohim Jehovah/Yahweh are welcome in our midst and can feel at home in our community. 

We offer spiritual guidance and Bible study. 

 

As a Bible-based community of believers, patterned after the first century ecclesias (churches), who wait for the return of our Lord Jesus Christ, the Christadelphians welcome you to our web site.

In our sincere desire that all people of the world would seek to know and serve the Creator of Heaven and Earth we hope for the time when Jesus/Yeshua/Yashua will call all saints to him, set up his kingdom in Jerusalem, and subdue all nations of the Earth.

We want to share the love and hope we have found through God's Holy Word. 

Please know that you will be warmly welcomed. We look forward to walking with you in God's love.

 

Thuishaven voor Broeders in Christus

Niet--trinitarische gelovigen, aanhangers van Christus en aanbidders van de Ene Ware God, Hassem Elohim Jehovah/Yahweh/Jahweh zijn welkom in ons midden en mogen zich thuis voelen in onze gemeenschap .

Wij bieden geestelijke begeleiding en Bijbel studie aan.

 

Als een op de Bijbel-Gebaseerde gemeenschap van gelovigen gemodelleerd naar de eerste eeuwse ecclesiae (kerken), die de terugkeer van onze Heer Jezus Christus verwachten, verwelkomen de Christadelphians u op deze website.

In ons oprecht verlangen dat alle mensen van de wereld zouden zoeken achter de Schepper van Hemel en Aarde om Hem te kennen en te dienen, hopen wij op de tijd wanneer Jezus/Yeshua/Yashua alle heiligen tot hem zal roepen, zijn koninkrijk in Jeruzalem zal opzetten en alle naties van de Aarde onderwerpen .

Wij willen de liefde en hoop delen die wij door het Heilige Woord van God hebben gevonden.

Alstublieft weet dat u warm zult worden verwelkomd. Wij kijken ernaar uit om samen met u in de liefde van God te lopen. 

Concerning Commercials and Adverts

Please do ignore and excuse us for some inappropriate commercials and advertisements on the sidebars. As soon as we have enough funds to exclude them we shall take care that this can become an ad free website, except for the advertisements brought by our members.

Betreft reclame en advertenties

Wij verzoeken u vriendelijk de hiernaast verschijnende reclame en advertenties te negeren. zodra wij voldoende fondsen hebben om hiervan gevrijwaard te blijven zullen wij deze website reclamevrij registreren en enkel nog voorzien van de in de website zelf voorziene ruimtes voor onze leden.

Web Ring

Next to this open Web Ring the Christadelphians also present a Christadelphian only:
Christadelphan Webring

The Christadelphian Webring

Christadelphian Webring Logo

Previous | List | Random | Join CD | Next

When you join this Christadelphian WebRing you do not get automatically connected with Christadelphia, so do please do not forget to join us as well.

Connect and become a member of Christadelphia.

 

In case you are not a Christadelphian, but sincere non-Trinitarian we offer the opportunity to join the WebRing Non Trinitarian Christians
[If the link brings you to a "page not found", because you are not (yet) a member, use the link underneath]

Indien u een Broeder in Christus bent wordt dan lid van Christadelphia.
Als u een Bijbelonderzoeker bent kan u lid worden van Bijbelvorsers 
en als u een organisatie bent van niet-Trinitarische strekking kan u de WebRing Non Trinitarian Christians vervoegen. [Indien bovenstaande link u bij een "page not found" pagina brengt omdat u nog geen webslid bent kan u de onderstaande link bij de webring gebruiken]

Gelieve ook onze vaste websites te bezoeken waar regelmatig nieuwe artikelen worden op geplaatst

De ecclesia of kerkgemeenschap van de Vrije Broeders in christus of Christadelphians: Christadelphian Ecclesia Brussel Leuven

De Vlaamse Broeders in Christus

De levensstijl magazines:

  Stepping Toes

en de readers digest