Category Options
Add Category Edit Heading Group Move Up Move Down
view:  normal / recent topics
Welcome - WelkomTopicsPostsLast updated
Folder

General Discussion - Algemene discussie onderwerpen


Place for all sorts of subjects which would not come under one of the other headings (underneath). - Plaats voor vrije en algemene discussies over alle onderwerpen die men wil aankaarten, maar niet in de onderstaande lijst horen van specifieke onderwerpe
13
over a year ago
by anonymous
Folder

Forum Rules - Regels voor het goed verloop


Some points to take in consideration - Enkele aandachtspunten voor het gebruik van dit forum.
55
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Welcome / Welkom by Christadelphia


We are pleased to meet you here. - Wij zijn verheugd u hier te mogen ontmoeten bij Christadelphia.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians

Theology - TheologieTopicsPostsLast updated
Folder

Science of God - Wetenschap van God


No university study is necessary to get to know God and His Will. -
Geen universiteitsstudie is nodig om God en Zijn Wil te leren kennen.
00
-
Folder

The Bible, Word of God - De Bijbel, Woord van God


We accept that the Holy Scriptures are the Revelation of the Word of God. - Wij aanvaarden dat de Heilige Schrift de Openbaring is van het Woord van God.
33
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

The Godspel - Het Evangelie


The Good News of the Kingdom of God and The Changer of life. -
Het Goede Nieuws betreft het Koninkrijk van God en de Veranderaar van het leven.
00
-
Folder

Theocracy - Theocracie


The State in wich God is regarded as the sole sovereign and the Laws of the realm as divine commands rather than human ordinances. -
De staat waarin God wordt beschouwd als de enige soevereine en de wetten van het rijk als goddelijke geboden in plaats v
00
-
Folder

The Allmighty God - De Almachtige God


The All FatherAllah, Elohim is the One and Only True God Jehovah, whose name is holy, Yahweh. -
De Al-Vader Allah, Elohim is de Ene Enige en Enkele Ware God Jehovah, Jahweh, wiens naam heilig is.
22
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

The Holy Spirit - De Heilige Geest


The Holy Ghost is not the third person of the Christian Trinity, but the Force of the spirit God. -
De Heilige Geest is niet de derde persoon van de christelijke Drie-Eenheid, maar de Kracht van de geest God.
00
-
Folder

Trinity - Heilige Drie-eenheid


Concerning of certain beliefs in a Holy Trinity - Betreft het geloof in een Heilige Drie-eenheid.
23
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Jesus - Jezus


Jesus Christ of Nazareth, the Messiah, the Anointed son of God but not God the son. -
Jezus Christus van Nazareth, de Messias, de Gezalfde zoon van God maar niet God de zoon.
11
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Christ's death - De dood van Christus


God can not die but Jesus really died for our sins. -
God kan niet sterven maar Jezus stierf werkelijk voor onze zonden.
11
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Resurrection of Christ - Verrijzenis van Christus


Having been three days in the sepulchre Jesus stood up from the dead. - Na drie dagen in het graf geweest te zijn stond Jezus uit de dood op.
00
-
Folder

Return of Jesus - Jezus Wederkomst


One of the promisses is that Jesus would return to the world to judge living and dead. -
Een van de gemaakte beloften is dat Jezus zal terugkeren naar de aarde om de levenden en doden te oordelen.
00
-
Folder

The Rapture - De Wegvoering


A seizing and carrying away to some place or specifically to heaven. -
Een wegvoering of de Vervoering om naar een bepaalde plaats te brengen of zogezegd om op te nemen in de hemel.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

The Spirit & the Soul - De Geest & de Ziel


The principle of thought: the soul, the person and also the breath of wind, the wind of life. -
Het principe van het denken: de ziel, maar ook de Adem van de wind, de levensadem.
00
-
Folder

Death - Dood


The state of being dead: extinction or cessation of life. -
De staat van de dood: uitsterven of beeindiging van het leven.
00
-
Folder

Purgatory & Hell - Vagevuur & Hel


There does not exist a place or state in which souls come after death other then the grave. -
Er bestaat geen plaats of toestand waarin zielen na de dood terechtkomen buiten het graf.
00
-
Folder

Heaven - Hemel


The Vault of sky overhanging the earth but also the dwellingplace of God and certain blessed. -
De Overspanning van de hemel boven de aarde, maar ook de woning van God en bepaalde gezegenden.
00
-
Folder

Gods Promise - Gods Belofte


The Creator promissed many things to His Creation. -
De Schepper beloofde vele dingen aan zijn Schepping.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Kingdom of God & Paradise - Het Koninkrijk van God & Het Paradijs


The promissed Reign of God and the Place of eternal peace and eternal freedom of problems. -
Het beloofde Rijk van God en de Plaats van eeuwige vrede en eeuwige bevrijding van problemen.
11
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Saints - Heiligen


Holy ones, piout and pious people, or those who lead a saintly live, but also those who belong to Christ. -
De Heiligen, toegewijde en vrome mensen, of diegenen die een heilig leven leidden, maar ook dezen die to Christus behoren.
00
-
Folder

Bible Sayings - Bijbelse Uitspraken


Verses, quotes out of the Holy Scriptures and their explanation. -
Verzen en aanhalingen uit de Heilige Schrift en hun verklaring.
00
-
Folder

Sin - Zonde


The state of going against the Will of God and committing iniquity. -
Het tegen de Wil van God in gaan en het plegen van ongerechtigheid.
00
-
Folder

The Devil - De Duivel


There is no one else who we can blame for our sins.The Devil or Opposant lives deep in us, in our thoughts and is no extraterrestrial. -
Er bestaat geen buitenaards wezen als een Satan. De Duivel is gewoon de Tegenstrever in ons zelf.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Punishment - Straf


God does not delight in punishment or penalties imposing for an offence. -
God verheugt zich niet in een straf of in het opleggen van boetes voor een overtreding.
57
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Last Judgement - Laatste oordeel


Nobody shall be able to escape the last judgement. -
Niemand zal kunnen ontsnappen aan het Laatste Oordeel.
00
-
Folder

Reconciliation - Verzoening


The ability and facility to reach reconciliation and back up everything to make everything all right again. -
De mogelijkheid en voorziening om weer tot verzoening te komen en alles weer goed te maken.
00
-
Folder

Immortality - Onsterfelijkheid


There is a doctrine of immortality in the Bible: but it differs from the popular doctrine in every particular. -
De cotrine over onsterfelijkheid in de bijbel verschilt van datgene waar de mensen graag aan willen houden.
00
-
Folder

The 1st & 2nd Adam - De 1ste & 2de Adam


God created man: Adam, a first time to start the human race and then a second time to save the world. -
God schiep de mens: Adam, een eerste keer om het menselijk ras te starten en vervolgens een tweede keer om de wereld te redden.
00
-
Folder

The Highpriest - De Hogepriester


God appointed Christ Jesus, the Apostle of our profession to Highpriest in the order of Melchisedek (Hebrews 3:1). -
God benoemde Christus Jezus, de apostel van onze overtuigingsgroep, tot Hogepriester in de orde van Melchisedek (Hebreeen 3:1).
00
-
Folder

God's Plan


God has a Master Plan, how do we fit in? -
God heeft een Maqter Plan, hoe passen wij daar in?
00
-
Folder

Salvation - Redding


An act of saving, for sin and its consequences, is provided by God. -
Een daad van Redding om ons te sparen voor de zonde en de gevolgen daarvan, wordt verstrekt door God.
00
-
Folder

Prophecies - Profetien


Public interpretation of Scriptures and the inspired persons who can foretel and the sayings about future things to happen. -
De openbare interpretatie van de Heilige Schrift en de geinspireerde personen die de toekomst kunnen voorspellen en betreft de
00
-
Folder

Theologians - Theologen


About different writers well versed in theology or writers on divinity. -
Over verschillende schrijvers die goed bedreven zijn in theologie of schrijvers over goddelijkheid.
00
-
Folder

Breaking of the Bread - Breken van het Brood


Worship and making use of the symbols. - De godsdienst en gebruikname van de symbolen.
00
-

BiblestudyTopicsPostsLast updated
Folder

Biblestudy tools


Material wich can help to do a good Bible study. - Materiaal dat u kan helpen om een goede Bijbelstudie te maken.
11
over a year ago
by Bijbelvorsers

The World - De WereldTopicsPostsLast updated
Folder

Mankind - Mensdom


Man, the human being, created by God but prefering to do his own thing. - De mens geschapen door God maar verkiezend zijn eigen ding te doen.
44
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Rulers - Heersers


Next to the divine ruler we have many rulers in this world. -
Naast de goddelijke heerser zijn er meerdere heersers in deze wereld.
00
-
Folder

Worldly facts - Feiten van deze Wereld


Every day something happens what can catch our eyes. Ordinary human life and happenings in this world. -
Elke dag gebeurt er wel iets dat onze aandacht kan opvragen. Het gewone menselijk leven en de gebeurtenissen in deze wereld.
1010
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Beware of the World - Opgepast voor de Wereld


Exposer of the dangers of this world and for which we as Christians must be carefull. -
Blootlegging van de gevaren van deze werled en waar wij als Christenen voor moeten oppassen.
22
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Israel


God's chosen people, their way of life, old situations, contemporary views and their future. The worldly and the spiritual Israel. -
God's verkozen volk, hun leven, vroegere en huidige situaties, het huidige wereldse en het geestelijke Israel.
12
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Problems - Problemen


Problems and solutions to it. - Problemen en oplossingen er voor.
1010
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Way of living - Levenswijze


What can we do and how can we live. - Wat kunnen en mogen wij doen. - Hoe horen wij tegenover het leven te staan en dit te volbrengen
12
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Relation - Relatie


How do we have to behave in this world and treat other elements of creation? -
Hoe moeten wij ons gedragen in deze wereld en omgang met de andere elementen van de schepping?
66
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Preaching - Prediking


About letting others know the Truth. - Betreft het laten weten aan deren van de Waarheid.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Belief - Geloof


What do we have to believe and how do we have to handle it. -
Wat moeten wij geloven en hoe moeten wij er mee omgaan.
33
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Conversion - Bekering


How and why changing of beliefs and churches. -
Hoe en waarom veranderen van geloof en kerk.
00
-
Folder

Being a Christian - Christen zijn


What is "being a Christian", who can be it, and what are the consequences of it. -
Wat betekend en is "een Christen zijn", wie kan het zijn en wat houdt het in.
33
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Denominations - Denominaties


There are many countries with different races and different beliefs and rites. The many churches offer people different doctrines. -
De vele landen met de verscheidene rassen hebben verschillend geloof en riten. De vele kerken bieden de mensen verschill
77
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Church News - Kerk Nieuws


Newsheadings, happenings and changes in the Christian churches. - Nieuwsgebeurtenissen en veranderingen in de Christelijke kerken.
11
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Ecclesial News - Nieuws van de Ecclesiae


Happenings in the ecclesia, changes in de Christadelphian community, and news from the different communities and churches. - Nieuws, gebeurtenissen en veranderingen in de gemeenten en kerken van de Christadelphians.
67
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Feasts - Feesten


Also in the Christian world we do find rites and feasts which have no relation to the ordinances of God. -
Ook in de Christelijke wereld vinden wij riten en feesten welke niet in overeenstemming zijn met de verordeningen van God.
00
-

Cherishment - KoesteringenTopicsPostsLast updated
Folder

Encouragement - Aanmoediging


A place to share encouragement and to edify others.
Een plaats om anderen aan te moedigen en geestelijk op te bouwen.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

Meditations - Meditaties


99
over a year ago
by Belgian Christadelphians
Folder

A Thought for today - Een Gedachte voor vandaag


Do you feel inspired or did you find a saying wich is interesting to be heard by many, here you wan quote it.
Hier kan je iets aanhalen dat je inspirerend vond of boeiend vind om gehoord te worden door velen.
1718
over a year ago
by Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Folder

Exhortation - Exhortatie


A counsel, religious discours and writings about matters which concerns us all.
Raadgevingen, religieuze discours en geschriften over zaken die ons allemaal aangaan.
24
over a year ago
by Belgian Christadelphians

Prayers - GebedenTopicsPostsLast updated
Folder

Prayer of the day - Gebed van de dag


Every day we can come up to God our Father and talk directly to Him. - Elke dag kunnen wij tot God onze vader komen en rechtstreeks met Hem praten.
22
over a year ago
by Belgian Christadelphians