Forums

Post Reply
Forum Home > The Devil - De Duivel > Moeten wij bang zijn voor een duivel

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Verscheidene Christenen leven met een angst voor wat er na de dood gaat gebeuren. Men kan zich de vraag stellen of dat hun geloof niet voldoende zekerheid brengt dat zij een prachtige toekomst zullen tegemoet gaan.

 

Maar doorheen de geschiedenis hebben vele verhalen de ronde gedaan van plaatsen van verderf waar ongedoopten, zelfs pasgeboren babies, zouden naar toe gaan, en waar mensen zouden gefoterd worden om wat zij in dit aardse leven hebben gedaan. In die plaatsen waar een eeuwig vuur zou branden zouden er duivels zijn die wel een enorme kracht zouden moeten hebben om dat vuur te weerstaan en om tegelijkertijd in die hel en op aarde te vertoeven, waar zij namelijk mensen zouden misleiden en tot afkeer van God zouden brengen.

 

Die duivels zouden gevallen engelen zijn volgens velen. Maar betekent angelos niet boodschapper van God? Zijn het dan boodschapper van God die door de Almachtige Schepper geschapen zijn om in de hemel te mogen wonen, waar dat alles perfect is? Nochthans hoe kan het dan als alles in de hemel perfect is dat die engelen, en zelfs een hooggeplaatste engel of cherubijn zich zouden hebben afgekeerd van de persoon die hen alles gaf en ook als voorbeeld voor de mensen stelde?

 

En wat moeten wij dan wel denken van die man die door de Katholieke Kerk als eerste paus wordt aanschouwd en welke Jezus Satan noemde?  [“Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.” (Mt 16:23 NBG51)] Kan dan uit een kind van de duivel een kerk van God komen? Dit moet zeer sterk tot nadenken zetten.

 

En als die gevallen engelen naar de aarde kwamen om met mensen te koppuleren, zelfs na de zondvloed kan men de vraag stellen waarom zij hun eigen soort vermenigvuldigden om hen verder te laten pijnigen in de hel. Dat zou dan toch geen lekker vooruitzicht zijn voor de eigen kroost en de nabestaanden. Het is wel zo dat wij doorheen de geschiedenis wel heel veel duivelse figuren zijn tegen gekomen. Hun aardse bestaan was echter even beperkt als dat van alle andere stervelingen. Velen daarvan zijn zelfs ook door het gros van de mensen vergeten.

Zij zijn in de vergetelheid geraakt en hun daden hebben toch ook niet het scheppingswerk van de Heer des Heren kunnen vernietigen.

 

Als zij als kinderen van hemelse wezens hier op aarde zelfs de aardsen niet de baas konden, lijken zij toch nog niet zo gevaarlijk. Nochthans hadden en hebben zij veel macht. Mensen die verkeerd handelen kunnen vele andere mensen daarbij betrekken en afgrijselijke dingen laten doen. (Kijk maar naar Hitler) Zij kunnen zelfs gelovigen het vuur aan de schenen leggen. Maar dat vuur is figuurlijk. Evenzo was het vuur in vele Bijbelese boeken een beeldspraak of was het een verwijzing naar de vuren buiten de stadspoorten waar de lijken werden verbrand van de afgestorvenen.

Als men daar op zulk een vuur kwam was men echter al dood en als gestorvene was er geen gevoelen meer in dat lichaam, dat levensloos ook geen pijn meer kon of kan ondervinden.

 

Jezus zelf verbleef voor drie dagen in de hel en er was geen vuur dat hem kon deren. Als heet is zoals vele Christenen zeggen dat de zware zondaars naar de hel worden gestuurd om eeuwig gepijnig te worden, kan men zich afvragen waarom een onschuldig iemand als Jezus die geen enkele zonde had gedaan dan wel naar zulk een verschrikkelijke plaats werd gestuurd.

 

Als Jezus dan daar bij die Gevallen Engelen kon hij hen dan toch besturen, want door God werd hij na zijn dood hoger geplaatst dan de engelen. Maar Jezus maakte dan geen gebruik van zijn huidige positie om een einde te maken aan die gevallen engelen en die verschrikkelijke afstraffing van zondigen. Nochthans zou hij later in de toekomst terug keren om te oordelen levenden en doden. Dat houdt in dat alle doden ook nog tot een oordeel zullen geroepen worden. Maar als zij dan toch al veroordeeld zijn to die hel, waarom moet Jezus hen dan nog eens daaruit roepen, hun een tweede dood geven en dan terug naar die plek van vuur en zwavel ter eeuwige pijniging sturen?

 

Neen als wij werkelij aannemen dat Jezus zoals de andere engelen een boodschapper is van God, die ons wel het Goede Nieuws kwam brengen en er voor kwam zorgen dat er verlossing zou komen voor de gehele mensheid, dan hoevan wij niemand of niet iets te vrezen.

 

De https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/" target="_blank" rel="nofollow">Belgische Christadelphians gaan in enkele artikelen in op wat "Satan" eigenlijk betekend, wie "Lucifer" eigenlijk is en waar deze zogenaamde Gevallen Engelen verblijven.

 

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/bang-voor-gevallen-engelen" target="_blank" rel="nofollow">Bang voor Gevallen Engelen

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/satanofduivel" target="_blank" rel="nofollow">Satan of duivel

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/lucifer" target="_blank" rel="nofollow">Lucifer

https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/hemelenhel/hellevuur" target="_blank" rel="nofollow">Hellevuur

 

En voor diegenen die de Engelse taal machtig zijn is er een uitvoerig artikel over die Gevallen Engelen: https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/fallen-angels-1" target="_blank" rel="nofollow">Fallen Angels

September 10, 2010 at 1:16 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.