Forums

Post Reply
Forum Home > Punishment - Straf > Al of niet straf van God

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Deze wereld wordt regelmatig getroffen door rampen. Nu wij in de eindtijd zijn gekomen zullen deze zoals voorspeld in de Heilige Schrift nog meer toe nemen.


Ook al zijn de over ons komende moeilijkheden reeds opgetekend in de Heilige Geschriften betekent dit nog niet dat diegene die dat heeft laten optekenen de verantwoordelijke is van datgene wat over ons komt.


God heeft de mens geschapen, maar deze schepping heeft zich tegen zijn maker gekeerd. Hiervoor heeft de ontwerper zich niet in die mate kwaad gemaakt dat Hij Zijn Schepping vernietigd heeft. Integendeel heeft Hij uit Zijn goedheid die mens de kans gegeven om het voor zichzelf waar te maken. Met het gevolg dat die mens er niet veel soeps van gemaakt heeft. De ene poging na de andere leek wel te mislukken. Met vallen en opstaan leek de mens niet zo veel te leren en bleef hij maar dezelfde fouten herhalen. Aan de zijlijn keek God toe en greep daar in waar het echt nodig was. Voor de rest liet Hij de mens maar zijn gang gaan.


Die vrijheid die de mens heeft gekregen nam hij niet altijd in dank af. Regelmatig ging hij zelfs zo ver om God verwijten te maken voor bepaalde dingen waarvoor de mens eigenlijk zelf verantwoordelijk was. Maar hoe graag vindt de mens niet een zondebok. Om de schuld op een ander te schuiven heeft hij zo de figuren van een Satan en een Lucifer gekreëerd.  Elke tegenstrever van God werd nu niet de persoon zelf maar werd geportreteerd naar een soort super wezen, de duivel, een gevallen engel. Dat leek dan wel de boeman te zijn, maar toch bleven zij de Schepper beschuldigen van hen te straffen.


Telkenmale als er de mens iets erg overkwam werd en wordt nog steeds met de vinger naar God gewezen. Zelfs door niet gelovigen. Want in rampspoed kennen ineens veel meer mensen God.

Maar is die Ene Ware God wel echt de verantwoordelijke voor het vele leed dat over ons komt?

Wij denken van niet. Wij geloven niet in een onmeedogende God die er plezier in schept om mensen te doen lijden. Zoals elke ware goede ouder zijn kinderen lief heeft ook al mispeuteren zij wel eens iets of doen zij hem wel eens pijn, is steeds bereidt om zich over het kind te ontfermen en vol liefde zo veel mogelijks goed te geven. God is een liefkozende Vader en is er niet op belust om Zijn kinderen leed te bezorgen. Maar Hij heeft hen wel vrijheid gegeven om hun eigen gang te gaan. En daarin moeten zij de gevolgen van hun eigen keuzes dragen.


Als er een wagen iemand omver rijdt is dat voor dat slachtoffer niet een straf van God, maar is het een gevolg van ofwel onachtzaamheid van de bestuurder of door een fout van een van de twee of meerdere betrokkenen. Zo ook als er een modderstroom of aardverschuiving meerdere mensen meesleurt op haar verwoestende pad ligt dat niet aan God, maar meestal ligt het aan de omwonenden zelf die de streek ontbost hebben en de mogelijkheid om de grond bij elkaar te houden hebben weg genomen. Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar men kan zo door gaan tot in den treuren. Veel dingen die over de mens komen zijn de boemerang die terug tot hen komt van wandaden of misstappen die zij bedreven hebben.


Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de daden die wij ten uitvoer brengen. Onze houding tegenover natuur en medemens is bepalend voor wat er met ons, de medemens en de natuur zal gebeuren. Indien wij onzorgvuldig met de natuurlijke producten omgaan kan het goed zijn dat wij ze op gebruiken en zorgen dat ze voor onze nakomelingen daar niet meer zullen zijn. Veel dieren hebben wij zo uitgemoord, veel planten hebben wij zo al van deze aardbodem doen verdwijnen. Wij gaan erg onbezonnen om met moeder natuur en dit zal zijn weerslag hebben op de volgende generaties. Wij kunnen dit niet zomaar ongestraft blijven doen.


Ieder voor zich zal moeten uitmaken welke weg hij of zij wil op gaan. Iedereen zal daar dan ook zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen. Het gaat niet op om daar voor een ander de schuld te geven.


Wij zijn gast of leenheer op deze aarde. Wij hebben ze in bruikleen gekregen van de Schepper. Het is niet Hij die ons dan op de vingers tikt als wij iets verkeerd doen. Het is gewoon de weerslag van onze acties. De gevolgen van onze daden. Daarom is het zo belangrijk dat wij erg bewust zijn van wat wij allemaal doen en van de gevolgen die dat kan hebben voor ons zelf maar ook voor anderen. Want datgene wat wij zelf verrichten heeft niet altijd enkel gevolgen voor ons zelf. Het kan ook gevolgen hebben voor anderen.
Daarom moeten wij er werk van maken dat iedereen volgens regels gaat leven die in lijn zijn met de Wil van God. Ook al zijn die anderen niet zinnens om voor God te kiezen zal het streven van anderen om het zo te krijgen als God het wil hen ten goede komen.

Als meer mensen de natuur respectvol behandelen en voorzichtig omgaan met basismaterialen zullen er op dat vlak ook minder ongelukken gebeuren of minder rampen over die mensen komen, en zullen zij ook God niet onterecht van een bestraffingsdaad kunnen beschuldigen.
In deze snel evoluerend maatschappij kunnen wij niet verder nadenkend gewoon meelopen met de sneltrein, die ons dan eens snel zou kunnen voorbij rijden. Het wordt hoog tijd dat wij goed overwegen wat wij willen maar ook wat wij kunnen doen en echt nagaan wie verantwoordelijk is als er iets mis loopt.
Wij zullen er echter niet naast kunnen kijken dat het meermaals de mens zelf is die de oorzaak is van zijn ongeluk. Andere dingen komen ook wel gewoon over hem en zou je kunnen denken liggen niet aan hem, maar moet men echt wel in overstromingsgebieden gaan wonen, of moerassen droog leggen om er zich te vestigen? De mens moet zich vragen stellen wat hij kan doen met de natuur. Hoe hij er mee kan omgaan maar ook hoe hij er voor kan zorgen dat hij er nog lang gebruik zal van kunnen maken. Het milieu gaat iedere bewoner van deze planeet aan. En men mag niet enkel voor zijn eigen plekje denken. Men moet echt nagaan wat de gevolgen kunnen zijn voor hen die ook verder weg wonen.


Voor alles wat de mens wil doen zou hij goed moeten nadenken wat de gevolgen of risico's kunnen zijn van zijn handeling. Zo zal hij zichzelf en vele anderen veel leed kunnen besparen. Alsook zal er dan later minder reden zijn voor God om met straffen naar voor te komen. Want ja, er zullen weldegelijk ook straffen uitgedeeld worden door God. Maar daar is het nu geen tijd voor in Gods Plan.

Nu laat God de mens vrij en sinds de komst van Jezus (Yeshua) de Christus treed deze Messias op als Verlosser. God heeft zijn zoenoffer aanvaard en moet geen andere offers meer hebben. Zo eist Hij dan geen offers meer op en is elke dode er één te veel voor Hem.Om hier meer over na te denken kan u onderstaande artikelen lezen:

Wij zijn zelf verantwoordelijk

Nucleaire ramp in Japan doet mensen twee maal nadenken

Energie met vergiftigd geschenk

Nemen van Risico door de maatschappij

en in het Engels:

A risk taking society

Securing risks


April 12, 2011 at 2:18 PM Flag Quote & Reply

Marcus Ampe & Belgische Christadelphians
Administrator
Posts: 39

Er was iets verkeerds gegaan bij de publicatie van twee bovenvermelde artikelen op Multiply. Dit is nu recht gezet, met gevolg dat de linken een andere nummering hebben gekregen. Hier de jusite URLadressen:


Voor het  Nederlandstalige artikel / For the article in Dutch: "Wij zijn zelf verantwoordelijk" the link has become:http://bijbelonderzoekers.multiply.com/journal/item/3480/Wij_zijn_zelf_verantwoordelijk


 

The link for the article "We are ourselve responsible" has been changed and is now: http://christadelphians.multiply.com/journal/item/1709/We_are_ourselve_responsible


April 15, 2011 at 3:25 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.