Forums

Post Reply
Forum Home > Preaching - Prediking > Rondtrekkend met het Goede Nieuws

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

In de twee duizend jaar die voorbij zijn gegaan na dat de Nazareen Goede Tijdingen bracht, hebben meerdere mensen zijn raad die hij aan zijn discipelen had gegeven opgevolgd. Steeds zijn er mensen geweest die zich ook aan die Waarheid wensten te houden die Jezus voor hen had duidelijk gemaakt. Zij lieten zich niet beïnvloeden door gewoonten of populaire zaken. Zij gaven niet in in de verlangens van deze wereld, maar deden alle pogingen om het gegeven woord zuiver te houden en verder aan anderen door te geven.

In de 19° Eeuw waren er verscheidene ernstige Bijbelonderzoekers die verwoed naar de Waarheid zochten. In de Nieuwe Wereld konden zij veel geloofsvluchtelingen vinden; mensen die zich niet konden vinden met de opgelegde dogmas en de sterke macht van de Rooms Katholieke Kerk. Echte Zoekers waren in de Oude Wereld ook niet zo geliefd en hadden het beter of wijzer gevonden Gods hand hun te laten leiden naar een betere wereld. Hun tocht was niet makkelijk en de wereld waar zij in terecht kwamen was niet zo heerlijk als de zon misschien wel zou willen doen geloven. Maar zij vermenigvuldigden zich en zij gaven hun leringen door aan nieuwe generaties welke ook een nieuw volk zouden vormen.

In die Verenigde Staten kwamen ook allerlei predikers naar voor die werkelijk datgene wilden opvolgen dat Jezus als opdracht had gegeven aan zijn volgelingen. Zij trokken rond met het Goede Nieuws en konden velen bekeren. De verschillende Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten wisselden ook ijverig met elkaar van gedachten en meerdere stromingen kwamen naar voor met toch erg gelijkaardige basisregels, wat ook niet anders kon daar zij allen één en het zelfde Boek als handboek ter studie namen: namelijk de Bijbel, het Woord van God.

Thomas, Russell en Rutherford zijn enkele namen van personen die elkaar en anderen beïnvloeden en waaruit stromingen kwamen die niet meer wensten in overeenstemming te blijven met hen die wensten vast te houden aan de in de 4° Eeuw ter behoud van de macht aangenomen Drie-eenheidsleer. De prediking van deze Bijbelstudenten bleef en botst nog altijd op veel weerstand, maar is geschoeid op de Bijbelse leer, en op geschriften welke zij als de Woorden van God aannemen en niet zoals anderen ze beschouwen als woorden van mensen over God.

Als wij vandaag rond gaan met het Goede Nieuws wordt ons dikwijls de vraag gesteld of wij soms Getuigen van Jehovah zijn. Natuurlijk Getuigen wij voor en over Jehovah de enige Ware God, maar wij hebben geen enkele connectie met die makkelijk herkenbare groepering van de Amerikaanse Organisatie der Getuigen van Jehovah.

In het artikel Getuige of Broeder Rabbi, Leider, Broeder, Verkondiger of Getuige trachten wij duidelijk te maken waarom wij ons niet kunnen vereniging tot één en dezelfde groepering Jehovah Getuigen. Voor ons is het namelijk uit de Schrift zeer duidelijk op te maken dat Jezus ons als Hoge Priester is voorgegaan en als Zoenoffer het laatste nodige offer heeft gebracht. Nu is hij de enige voorspreker bij God. Wij hoeven geen andere priesters meer en voor Jezus was het belangrijk dat iedereen gelijk voor de wet was. Geen meerderen maar ook geen minderen. Allen hoorden als Kinderen van God, broeders en zusters van elkaar te zijn.

Allen die Christus wilden volgen moesten ook de daad bij het woord voegen en de wereld durven laten vallen. Dat betekend dat wij afstand moeten durven nemen van tradities en van de wil van de meerderheid van deze commerciële wereld waar lust meer en meer zal gaan primeren.

Volgens de Heilige Schrift is het duidelijk dat zonder werken het geloof dood is. En één van die werken is de vernieuwde houding die een gelovige moet aannemen en zijn wil om zijn leven te veranderen en te groeien naar Christus. De Wet van God onderhouden en in liefde voor God Hem ook aan anderen doen kennen.

Indien wij beweren Christen te zijn moeten wij ons ook houden aan de leerstellingen van Christus Jezus en moeten zijn acties goed onder ogen nemen. Hij ging rond om te prediken en gaf dat als opdracht aan hem die hem lief hadden. Indien wij Christus liefhebben moeten wij ook die taak vervullen en uit gaan in de wereld om het Goede Nieuws van het Komende Koninkrijk van God te verkondigen.


Lees hier meer over in: Getuige of Broeder Rabbi, Leider, Broeder, Verkondiger of Getuige

September 1, 2011 at 2:05 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.