Forums

Post Reply
Forum Home > The Bible, Word of God - De Bijbel, Woord van God > Handboek voor het leven

Belgian Christadelphians
Site Owner
Posts: 93

Om tot God te komen moet men eerst God leren kennen. De beste weg hiervoor is via Zijn Woord. God heeft als het ware brieven naar ZijnVolk geschreven, door middel van optekening door uitverkorenen. Deze door Godverkozen lieden waren herders, vissers, dokter, leermeesters, priesters, geleerden,koningen en profeten. Zij hebben er toe bij gedragen dat wij de geschiedenisvan de mensheid opgetekend kunnen vinden met de verslagen hoe God hierbij de mens heeft begeleid.

Laat nooit weg om bij de door ons of andere geestelijkeinstellingen, toegezonden lectuur, deze te vergelijken met wat er in de Bijbelstaat. Beperkt u hierbij niet tot één vers of één boek. Gebruik de 66 boekendie verzameld zijn in de Bijbel.

U kunt de Bijbel als een soort handleiding bekijken, die de maker van het universum heeft gegeven aan haar inwoners, zo dat dezen met debijgeleverde nota’s een beeld kunnen krijgen hoe zij alles moeten ‘in elkaar steken’ en er voor zorgen ‘dat alles werkt’. Onze Schepper heeft het Boek verschaft waarin onderricht en leiding wordt gegeven, bedoeld om kennis van God over te brengen.

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17 NBV)

 

 

Wij hopen dat wij u verder op de ontdekkingstocht mogen begeleiden en beseffen dat God onze beperkingen en behoeften begrijpt en daarom ook gewillig zal zijn om ons samen in het Onderzoek naar Waarheid zal helpen.

Gelieve volgende artikelen te vinden om u verder op weg te helpen:

De Bijbel is het Woord over God

Kennis en wijsheid door een Oud Boek

De Bijbel als instructieboek

Nut van het lezen van de Bijbel

Belangrijkheid van de Heilige Schrift

Mondelinge of schriftelijke overlevering en aantal auteurs

Het schrijven van de Pentateuch

De kunst van het neerschrijven

De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking

 

June 7, 2012 at 4:08 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.