Members Area

Recent Blog Entries

Recent Photos

Recent Forum Posts

Newest Webs Members

Conected from the early hours - Met ons verbonden van bij de vroege uurtjes

We are thankful for those who wanted to connect with us while this website was in construction:

Logos_Title_Panel.jpgLogos Editors

      Marcus Ampe, founder and manager of this website

Newly connected organisations - Laatst bijgevoegde organisaties

Recently connected organisations or companies:

Recent bijgevoegde organisaties of bedrijven:

 

2010 July 8: Church of the Blessed Hope

2010 July 12: Christadelphian Tidings 

2010 July 20: Toronto Ossington Christadelphians

 

Make sure that we can list your company or organisation also here.

Maak het zo dat wij uw bedrijf of organisatie hier kunnen vermelden.

Supporters

We are thankful for those organisations, companies or even individual people who make our work possible.

Wij zijn dankbaar voor al de organisaties, companies maar ook individuele personen die ons werk mogelijk maken.

 

CBM banner

Christadelphian Bible Mission: CBM 

Chris Edwards 

Belgian Christadelphians - Belgische Christadelphians

Our Favorites to visit - Onze favoriten om te bezoeken

We like to invite you to make a visit to our friends:

Wij nodigen u graag uit om onze vrienden te bezoeken:

 

Christadelphian Multiply Group: Christadelphians

Christadelphian Bible study: Bijbelonderzoekers

Christadelphian Bible Mission: CBM

 

Our Belgian main website/Onze thuishaven: Belgian Christadelphians-Belgische Christadelphians

Featured Products

Bible verse - Bijbel vers

Verse to start the day and to remember:

Vers om de dag mee te beginnen en om in de herinnering op te nemen:

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, {Or his only begotten Son} that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” (John 3:16 NIV)

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16 NBV)

Upcoming Events

Recent Prayer Requests

Donate!

  • 0.00%
    Ecclesia Brussel Leuven Goal: €500.00 Raised: €0.00 0 donations

Just a man in this world

 

As we walk towards the Kingdom, our journey is like that of the children of Israel as they walked towards the Promised Land. The modern world in which we preach is like the wilderness.

Should we shake off the dust of our feet?

A long-standing method of preaching within the Brotherhood has been the public address. Now most men dare not let come the Word of God over their lips.   The preaching of our pioneering brethren in the nineteenth century, together with other aspects of their labours for the Truth, laid a solid foundation upon which our ecclesial life has been built.

We would like to understand the perspective of those to whom we preach, and so help to provide guidance in talking to them about the Truth.

In writing of Christ’s response to the high priest during his trial, John recorded: "Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing" (18:20).

We as Brethren in Christ would like to follow the example of Jesus Christ, the Nazareen who opened the doors to the Kingdom of God for us. We can only hope that this Jewish man can be a model for many in this world. We would love to become as loving as he did and as humble as he was.

As the modern world becomes increasingly wicked and perilous, we would love to preach the gospel to those around us, so that, when we stand before our Master, we might likewise say, "in secret have I said nothing".

 

Een gewone mens in deze wereld

 

Als wij naar het Koninkrijk lopen, is onze reis zoals die van de kinderen van Israël toen zij naar het Beloofde Land liepen. De moderne wereld waarin wij preken is zoals de wildernis.

Zouden wij het stof van onze voeten moeten afschudden?

Een oude methode van het preken binnen de Broederschap is het toespreken in openbare plaatsen geweest. Nu durven de meeste mensen het Woord van God niet over hun lippen laten komen. De preken van onze baanbrekende broeders in de negentiende eeuw, samen met andere aspecten van hun arbeid voor de Waarheid, legde een stevig fundament waarop ons ecclesial leven is gebouwd.

Wij zouden graag het perspectief van diegenen tot wie wij preken begrijpen zodat wij zo zouden kunnen helpen om begeleiding te verzorgen door met hen over de Waarheid te praten.

Johannes registreerden schrijven over het antwoord van Christus tegen de hogepriester tijdens zijn rechtszaak : "Jezus beantwoordde hem, ik sprak openlijk tot de wereld; ik onderrichtte ooit in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen; en ik zei niets in het geheim " (18:20).

Als Broeders in Christus zouden wij graag het voorbeeld van Jezus Christus, de Nazareen volgen die de deuren naar het Koninkrijk van God voor ons opende. Wij kunnen enkel hopen dat deze Joodse man een model voor velen in deze wereld kan zijn. Wij zouden graag zo liefhebbend worden als hem en zo bescheiden als hij was.

Als de moderne wereld meer en meer kwaadaardig en gevaarlijk wordt, zouden wij graag er aan houden om de gospel naar hen toe te dragen die rond ons zijn, en zodanig te preken, wanneer wij voor onze Meester staan, dat wij evenzo zullen kunnen zeggen, "ik heb niets in het geheim gelaten".

Testimonials

On several places on the net in in several magazines you shall be able to find nice testimonials of people who found their life changed by getting to know the Truth like the Christadelphians try to bring it all over the world.

Formed from the Greek Khristadelphos, literally, “in brotherhood with Christ”.

As the name implies, the brethren in Christ are a body of people bound together by a belief in the things concerning the Kingdom of God, (what it is and how it is going to be for us) and the name of Jesus Christ and by immersion into Christ for the remission of sins. Though they are not with many they do let them be lured in the traps of certain Christian churches. Human doctrines are put aside, just to hold to the Message brought to us in the Holy Scriptures of the Old and New Testaments wich are able to "make one wise unto Salvation" (2 Timothy 3:16). Believing in the Divine Authorship of the Bible, we think it only reasonable to discount any interpretation thereof that fails to harmonise all the testimonies of the Holy Scriptures . Finding that the creeds of the various sects around are, in a great variety of ways, opposed to the direct teaching of the Bible, we feel compelled to stand apart, making appeal in all such matters to the statements of Scripture, and testing all creeds thereby.

We believe in the personal, visible return of Christ to the earth, to set up his power and kingdom thereon, and we seek to share this knowledge with others.

 

Testimonia

 

Op enkele plaatsen op het net en in enkele tijdschriften zult u mooie testimonia van mensen kunnen vinden die hun leven veranderd vonden door de Waarheid te weten te komen zoals de Christadelphians deze aan de gehele wereld kenbaar te maken.

Christadelphian is gevormd naar het Griekse Khristadelphos, letterlijk, "in broederschap met Christus".

Als de naam impliceert, de broer of broeder in Christus is een lichaam van mensen dat samen wordt gehouden door een geloof in de dingen aangaande het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus en door onderdompeling in Christus voor de kwijtschelding van zonden. Hoewel zij niet met velen zijn laten zij zich  niet in de luren leggen en laten zich niet in de val van zekere christelijke kerken trappen. Menselijke doctrine schuiven zij terzijde, om zich enkel vast te houden aan de Berichten gebracht tot ons in de Heilige Schriften, de Bestseller aller tijden, namelijk de Bijbel, het Boek der boeken, met het Oude en Nieuwe Testament, welke zij aannemen als de enige mogelijkheid "om zich wijs te maken voor Redding" (2 Timotheus 3:16). En daartoe willen zij ook komen door volharding in het bestuderen van de Bijbel. Gelovend in het Goddelijke Auteurschap van de Bijbel, denken wij het enkel redelijk om interpretatie daarvan af te prijzen die het verzuimt alle getuigenissen van de Heilige Geschriften te harmoniseren. Bevinding dat de geloofsbelijdenis van de verschillende sekten rondom ons, in een geweldige variatie van mogelijkheden,  de rechtstreekse leerstelling van de Bijbel tegenspreken, voelen wij ons gedwongen apart te gaan staan, een beroep aantekenend in al die kwesties volgens de verklaringen van de Bijbel en daarbij alle geloofsbelijdenissen testend.

Wij geloven in de persoonlijke, zichtbare terugkeer van Christus naar de aarde, om zijn macht en koninkrijk daarop voor te bereiden en wij zoeken deze kennis met anderen te delen.

 

American evangelical becomes Christadelphian

For 20 year an American considered himself an evangelical. You can find out why he changed his beliefs and became a Christadelphian.

Studies of the scriptures led him to an understanding shared by the Christadelphians. Listen to hear how God led him (and continues to lead him) on this spiritual journey.

> Evangelical To Christadelphian, My 20 year journey from being an Evangelical to a Christadelphian.

Van evangelisch Christen tot Christadelphian

20 jaar lang beschouwde een Amerikaan zich als evangelisch. U kunt ontdekken waarom hij zijn geloof veranderde en een Christadelphian werd .

Studies van de Bijbel leidden hem naar een begrip dat door de Christadelphians is gedeeld. Luister om te horen hoe God hem leidde en verdergaat met hem  te leiden op deze geestelijke reis.

> Evangelisch Naar Christadelphian, Mijn 20 jarige reis van een Evangelische te zijn naar een het Christadelphianworden.